بیمار شماره 1

zinat-lotfi
تصاویر نمای صورت (لبخند از روبرو و نیم رخ) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار: بی نظمی دندانی، جلو بودن دندان های فک بالا
روش درمان: ارتودنسی ثابت با کشیدن 2 آسیا ی کوچک فک بالا
طول درمان: 1 سال و 8 ماه

بیمار شماره 2

anahita-salehi
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو ) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار: اپن بایت
روش درمان: ارتودنسی ثابت با کشیدن آسیاهای کوچک
طول درمان:

بیمار شماره 3

masoomeh-ale-habib
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو ) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و چپ)
مشکل بیمار: بی نظمی بسیار شدید دندانی،جلو بودن دندان های فک بالا
روش درمان: ارتودنسی ثابت با کشیدن آسیاهای کوچک فک بالا
طول درمان:

بیمار شماره 4

nima-safi
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو و نیم رخ) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و چپ)
مشکل بیمار: بی نظمی دندانی فک بالا، نهفتگی دندان 3 پایین سمت چپ، تنگی فک بالا، تمایل به سمت بیرون زدگی فک پایین
روش درمان: ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان
طول درمان: 2سال و 4 ماه

بیمار شماره 5

mehdi-zahiri
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو و نیم رخ) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و چپ)
مشکل بیمار: هم پوشانی دندان های جلویی فک بالا و پایین (دیپ بایت) ، تنگی فک بالا
روش درمان: ارتودنسی ثابت با کشیدن دندان های آسیا ی کوچک فک بالا
طول درمان: 2 سال و نیم

بیمار شماره 6

leila-eskandar
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست )
مشکل بیمار: اپن بایت یک طرفه قدامی
روش درمان: ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان
طول درمان: 1 سال و 8 ماه

بیمار شماره 7

parastoo-amini
تصاویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار: ;کمبود فضای دندانی،بیرون زدگی شدید دندانی
روش درمان: ارتودنسی ثابت به همراه کشیدن دندان های آسیا کوچک
طول درمان:

بیمار شماره 8

tannaz-samadi
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی ( اکلوژن روبرو و چپ)
مشکل بیمار:جلو بودن دندانهای فک بالا نسبت به پایین در سمت چپ (کلاس2)،بهم ریختگی فک بالا و پایین و تمایل دیپ بایت
روش درمان: ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان
طول درمان: 1 سال و 5 ماه

بیمار شماره 9

mersedeh-tahmasebi
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و چپ)
مشکل بیمار: تمایل کلاس 2 (جلو بودن فک بالا نسبت به فک پایین)، فضاهای پخش و منتشر در فک بالا و پایین
روش درمان: ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان
طول درمان: 1سال و نیم

بیمار شماره 11

saeed-goodarzi
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و چپ)
مشکل بیمار: بی نظمی دندانی شدید فک بالا و پایین، اپن بایت
روش درمان: ارتودنسی ثابت با کشیدن دندان آسیای کوچک
طول درمان:

بیمار شماره 12

samira-abdollahian
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و چپ)
مشکل بیمار: اپن بایت دندانی
روش درمان: ارتودنسی ثابت با کشیدن دندان های آسیای کوچک،لمینیت روی دندانهای قدامی فک بالا(خواست بیمار)
طول درمان: 2 سال

بیمار شماره 13

mohammadreza-rahimi
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار: اپن بایت بسیار شدید یک طرفه در ناحیه خلف
روش درمان: ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان و بدون جراحی فک
طول درمان: 2سال و 3 ماه

بیمار شماره 14

sara-abdizadeh
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو و نیم رخ راست) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار: بزرگ بودن فک پایین (کلاس 3)
روش درمان: ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان، همراه با جراحی فک
طول درمان: 2 سال و 2 ماه

بیمار شماره 15

aysan-forooghi
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و چپ)
مشکل بیمار : اپن بایت
روش درمان: ارتودنسی بدون کشیدن دندان
طول درمان:

بیمار شماره 17

neda-hosseinpoor
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار: اپن بایت و کراس بایت دندانی،بی نظمی دندانی در فک بالا و پایین
روش درمان: ارتودنسی ثابت همراه با کشیدن دندان
طول درمان: 2 سال

بیمار شماره 18

amirmohammad-ansari
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و چپ)
مشکل بیمار: اپن بایت و بی نظمی دندانی
روش درمان: ارتودنسی ثابت همراه با کشیدن دندان
طول درمان: 22 ماه

بیمار شماره 19

mozhdeh-asgari
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و چپ)
مشکل بیمار: (بی نظمی و بیرون زدگی دندانی)
روش درمان: ارتودنسی ثابت همراه با کشیدن آسیاهای کوچک
طول درمان: 2 سال

بیمار شماره 20

mahsa-tahmasebi
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و چپ)
مشکل بیمار: بی نظمی دندانی، تنگی فک بالا و پایین
روش درمان: ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان
طول درمان: 1 سال و 7 ماه

بیمار شماره 21

shahrzad-sohrabi
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و چپ)
مشکل بیمار: بی نظمی دندانی و کوچک بودن سایز دندان ها
روش درمان: ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان
طول درمان:

بیمار شماره 22

fatemeh-khaleghi-nejad-1
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و چپ)
مشکل بیمار: بی نظمی دندانی و بیرون زدگی شدید دندان های بالا و پایین
روش درمان: ارتودنسی ثابت همراه با کشیدن آسیاهای کوچک
طول درمان:

بیمار شماره 23

hamed-miri
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو ونیم رخ) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار:جلو بودن فک پایین(کلاس 3)،اپن بایت،بلندی صورت
روش درمان: ارتودنسی با جراحی فک
طول درمان: 2 سال و نیم

بیمار شماره 24

saghar-hosseini
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار: بی نظمی دندانی و کمبود فضای شدید درفک بالا و پایین
روش درمان: ارتودنسی ثابت به همراه کشیدن آسیاهای کوچک فک بالا و پایین
طول درمان: 1 سال و 8 ماه

بیمار شماره 25

parsa-baharloo
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار:کمبود فضای دندانی در فک بالا و پایین
روش درمان: ارتودنسی ثابت همراه با آسیاهای کوچک بالا وپایین
طول درمان:

بیمار شماره 26

Fatemeh-Razavi
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو و نیم رخ) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار: انحراف فک پایین به سمت چپ،جلو بودن فک پایین،عقب بودن فک بالا
روش درمان:ارتودنسی ثابت به همراه جراحی فک
طول درمان: 3 سال

بیمار شماره 27

Mina-Pourjenabi.
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و اکلوزال بالا)
مشکل بیمار: تنگی بسیار شدید فک بالا ، بی نظمی شدید دندان های فک بالا
روش درمان: ارتودنسی جهت باز کردن فک بالا بدون جراحی
طول درمان:

بیمار شماره 28

Hamideh-Mahootchi
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار:بی نظمی دندانی،بیرون زدگی دندانی،قوس شدید فک بالا و پایین
روش درمان: ارتودنسی ثابت همراه با کشیدن 3 آسیا کوچک فک بالا و پایین
طول درمان: 2 سال و 3 ماه

بیمار شماره 29

Somaye-Rezaei
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار: اپن بایت
روش درمان: ارتودنسی با کشیدن دندان های آسیا کوچک
طول درمان: 2 سال

بیمار شماره 30

Hadis_yazdani
تصاویر نمای صورت (لبخند از روبرو و نیم رخ) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار:کلاس 3 (عقب بودن فک بالا نسبت به فک پایین)
روش درمان:ارتودنسی ثابت به همراه کشیدن آسیای کوچک فک بالا و با جراحی فک
طول درمان:2 سال و 7 ماه

بیمار شماره 31

Elahe_vazife
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و چپ)
مشکل بیمار:ناقرینگی فک بالا نسبت به پایین،اختلاف میدلاین بالا و پایین درحد 8 میلی متر
روش درمان:ارتودنسی ثابت و کاربرد مینی اسکرو و TAD system
طول درمان: 2 سال

بیمار شماره 32

Hengame_yousefdehi
تصاویر نمای صورت (لبخند از روبرو و نیم رخ) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار:کلاس3(عقب بودن فک بالا نسبت یه پایین)،غیبت مادرزادی دندانهای 2 فک بالا
روش درمان:ارتودنسی ثابت به همراه جراحی فک
طول درمان: 2سال

بیمار شماره 33

Armita_mokhtarpour
تصاویر نمای صورت (لبخند از روبرو و نیم رخ) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار: کلاس 2(کوچک بودن فک پایین و عقب بودن آن نسبت به فک بالا)
روش درمان: ارتودنسی ثابت و درمان فیکس فانکشنال جهت جلو بردن فک پایین،تنظیم روابط فک بالا با پایین
طول درمان: 1سال و 4 ماه

بیمار شماره 34

Hadva_Arzaghi
تصاویر نمای صورت (لبخند از روبرو و نیم رخ) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار: کلاس 2(کوچک بودن فک پایین و عقب بودن آن نسبت به فک بالا)،همپوشانی شدید دندانهای فک بالا نسبت یه پایین (دیپ بایت)،نهفتگی دندان 3 بالا سمت راست
روش درمان:ارتودنسی ثابت و فیکس فانکشنال، طول درمان:3سال و 7 ماه

بیمار شماره 36

Patient-Ghaleb13
تصاویر نمای صورت (لبخند از روبرو و نیم رخ ) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو وراست)
مشکل بیمار: کلاس2 شدید(کوچک بودن شدید فک پایین و عقب بودن آن نسبت به فک بالا
روش درمان:ارتودنسی ثابت به همراه دستگاه فیکس فانکشنال،
طول درمان:3 سال

بیمار شماره 37

Patient-Ghaleb12-(2)
تصاویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو وراست)
مشکل بیمار: جلو بودن فک پایین و انحراف فک پایین
روش درمان:ارتودنسی ثابت به همراه جراحی فک،
طول درمان:1سال . 6 ماه

بیمار شماره 38

Patient-Ghaleb13
تصاویر نمای صورت (لبخند از روبرو و نیم رخ) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و چپ)
مشکل بیمار: اپن بایت،کلاس 3
روش درمان:ارتودنسی ثابت به همراه جراحی فک و چانه،
طول درمان:3سال

بیمار شماره 40

Patient-Ghaleb12-(2)
تصاویر نمای صورت (لبخند از روبرو ) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو واکلوزال بالا)
مشکل بیمار:بهم ریختگی دندانی فک بالا و پایین
روش درمان:ارتودنسی ثابت به همراه کشیدن آسیاهای کوچک فک بالا،
طول درمان:3 سال

بیمار شماره 41

Patient-Ghaleb13
تصاویر نمای صورت (لبخند از روبرو و نیم رخ ) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو وچپ)
مشکل بیمار:عقب بودن فک بالا نسبت به پایین،نداشتن برجستگی چانه
روش درمان:ارتودنسی ثابت به همراه جراحی فک و چانه،
طول درمان:1سال و 4 ماه
تماس با مطب جردن
تماس با مطب کرج