بیمار شماره 1

بیمار شماره 1
تصاویر نمای صورت (لبخند از روبرو و نیم رخ) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار: بی نظمی دندانی، جلو بودن دندان های فک بالا
روش درمان: ارتودنسی ثابت با کشیدن 2 آسیا ی کوچک فک بالا
طول درمان: 1 سال و 8 ماه

بیمار شماره 2

بیمار شماره 2
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو ) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار: اپن بایت
روش درمان: ارتودنسی ثابت با کشیدن آسیاهای کوچک
طول درمان:

بیمار شماره 3

بیمار شماره 3
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو ) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و چپ)
مشکل بیمار: بی نظمی بسیار شدید دندانی،جلو بودن دندان های فک بالا
روش درمان: ارتودنسی ثابت با کشیدن آسیاهای کوچک فک بالا
طول درمان:

بیمار شماره 4

بیمار شماره 4
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو و نیم رخ) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و چپ)
مشکل بیمار: بی نظمی دندانی فک بالا، نهفتگی دندان 3 پایین سمت چپ، تنگی فک بالا، تمایل به سمت بیرون زدگی فک پایین
روش درمان: ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان
طول درمان: 2سال و 4 ماه

بیمار شماره 5

بیمار شماره 5
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو و نیم رخ) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و چپ)
مشکل بیمار: هم پوشانی دندان های جلویی فک بالا و پایین (دیپ بایت) ، تنگی فک بالا
روش درمان: ارتودنسی ثابت با کشیدن دندان های آسیا ی کوچک فک بالا
طول درمان: 2 سال و نیم

بیمار شماره 6

بیمار شماره 6
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست )
مشکل بیمار: اپن بایت یک طرفه قدامی
روش درمان: ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان
طول درمان: 1 سال و 8 ماه

بیمار شماره 7

بیمار شماره 7
تصاویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار: ;کمبود فضای دندانی،بیرون زدگی شدید دندانی
روش درمان: ارتودنسی ثابت به همراه کشیدن دندان های آسیا کوچک
طول درمان:

بیمار شماره 8

بیمار شماره 8
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی ( اکلوژن روبرو و چپ)
مشکل بیمار:جلو بودن دندانهای فک بالا نسبت به پایین در سمت چپ (کلاس2)،بهم ریختگی فک بالا و پایین و تمایل دیپ بایت
روش درمان: ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان
طول درمان: 1 سال و 5 ماه

بیمار شماره 9

بیمار شماره 9
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و چپ)
مشکل بیمار: تمایل کلاس 2 (جلو بودن فک بالا نسبت به فک پایین)، فضاهای پخش و منتشر در فک بالا و پایین
روش درمان: ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان
طول درمان: 1سال و نیم

بیمار شماره 10

بیمار شماره 10
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو و نیم رخ راست) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و چپ)
مشکل بیمار: جلو زدگی فک پایین، اپن بایت
روش درمان: ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان همراه با جراحی فک
طول درمان:

بیمار شماره 11

بیمار  شماره 11
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و چپ)
مشکل بیمار: بی نظمی دندانی شدید فک بالا و پایین، اپن بایت
روش درمان: ارتودنسی ثابت با کشیدن دندان آسیای کوچک
طول درمان:

بیمار شماره 12

بیمار شماره 12
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و چپ)
مشکل بیمار: اپن بایت دندانی
روش درمان: ارتودنسی ثابت با کشیدن دندان های آسیای کوچک،لمینیت روی دندانهای قدامی فک بالا(خواست بیمار)
طول درمان: 2 سال

بیمار شماره 13

بیمار شماره 13
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار: اپن بایت بسیار شدید یک طرفه در ناحیه خلف
روش درمان: ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان و بدون جراحی فک
طول درمان: 2سال و 3 ماه

بیمار شماره 14

بیمار شماره 14
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو و نیم رخ راست) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار: بزرگ بودن فک پایین (کلاس 3)
روش درمان: ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان، همراه با جراحی فک
طول درمان: 2 سال و 2 ماه

بیمار شماره 15

بیمار شماره 15
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و چپ)
مشکل بیمار : اپن بایت
روش درمان: ارتودنسی بدون کشیدن دندان
طول درمان:

بیمار شماره 16

بیمار شماره 16
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و چپ)
مشکل بیمار: بی نظمی دندانی و جلو بودن شدید دندان فک بالا
روش درمان: ارتودنسی ثابت با کشیدن دندان آسیاهای کوچک تحت سیستم (پیچهایی که داخل استخوان نصب میشوند جهت عقب بردن دندان)

بیمار شماره 17

بیمار شماره 17
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار: اپن بایت و کراس بایت دندانی،بی نظمی دندانی در فک بالا و پایین
روش درمان: ارتودنسی ثابت همراه با کشیدن دندان
طول درمان: 2 سال

بیمار شماره 18

بیمار شماره 18
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و چپ)
مشکل بیمار: اپن بایت و بی نظمی دندانی
روش درمان: ارتودنسی ثابت همراه با کشیدن دندان
طول درمان: 22 ماه

بیمار شماره 19

بیمار شماره 19
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و چپ)
مشکل بیمار: (بی نظمی و بیرون زدگی دندانی)
روش درمان: ارتودنسی ثابت همراه با کشیدن آسیاهای کوچک
طول درمان: 2 سال

بیمار شماره 20

بیمار شماره 20
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و چپ)
مشکل بیمار: بی نظمی دندانی، تنگی فک بالا و پایین
روش درمان: ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان
طول درمان: 1 سال و 7 ماه

بیمار شماره 21

بیمار شماره 21
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و چپ)
مشکل بیمار: بی نظمی دندانی و کوچک بودن سایز دندان ها
روش درمان: ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان
طول درمان:

بیمار شماره 22

بیمار شماره 22
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و چپ)
مشکل بیمار: بی نظمی دندانی و بیرون زدگی شدید دندان های بالا و پایین
روش درمان: ارتودنسی ثابت همراه با کشیدن آسیاهای کوچک
طول درمان:

بیمار شماره 23

بیمار شماره 23
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو ونیم رخ) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار:جلو بودن فک پایین(کلاس 3)،اپن بایت،بلندی صورت
روش درمان: ارتودنسی با جراحی فک
طول درمان: 2 سال و نیم

بیمار شماره 24

بیمار شماره 24
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار: بی نظمی دندانی و کمبود فضای شدید درفک بالا و پایین
روش درمان: ارتودنسی ثابت به همراه کشیدن آسیاهای کوچک فک بالا و پایین
طول درمان: 1 سال و 8 ماه

بیمار شماره 25

بیمار شماره 25
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار:کمبود فضای دندانی در فک بالا و پایین
روش درمان: ارتودنسی ثابت همراه با آسیاهای کوچک بالا وپایین
طول درمان:

بیمار شماره 26

بیمار شماره 26
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو و نیم رخ) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار: انحراف فک پایین به سمت چپ،جلو بودن فک پایین،عقب بودن فک بالا
روش درمان:ارتودنسی ثابت به همراه جراحی فک
طول درمان: 3 سال

بیمار شماره 27

بیمار شماره 27
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و اکلوزال بالا)
مشکل بیمار: تنگی بسیار شدید فک بالا ، بی نظمی شدید دندان های فک بالا
روش درمان: ارتودنسی جهت باز کردن فک بالا بدون جراحی
طول درمان:

بیمار شماره 28

بیمار شماره 28
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار:بی نظمی دندانی،بیرون زدگی دندانی،قوس شدید فک بالا و پایین
روش درمان: ارتودنسی ثابه همراه با کشیدن 3 آسیا کوچک فک بالا و پایین
طول درمان: 2 سال و 3 ماه

بیمار شماره 29

بیمار شماره 29
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار: اپن بایت
روش درمان: ارتودنسی با کشیدن دندان های آسیا کوچک
طول درمان: 2 سال

بیمار شماره 30

بیمار شماره 30
تصاویر نمای صورت (لبخند از روبرو و نیم رخ) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار:کلاس 3 (عقب بودن فک بالا نسبت به فک پایین)
روش درمان:ارتودنسی ثابت به همراه کشیدن آسیای کوچک فک بالا و با جراحی فک
طول درمان:2 سال و 7 ماه

بیمار شماره 31

بیمار شماره 31
تصویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و چپ)
مشکل بیمار:ناقرینگی فک بالا نسبت به پایین،اختلاف میدلاین بالا و پایین درحد 8 میلی متر
روش درمان:ارتودنسی ثابت و کاربرد مینی اسکرو و TAD system
طول درمان: 2 سال

بیمار شماره 32

بیمار شماره 32
تصاویر نمای صورت (لبخند از روبرو و نیم رخ) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار:کلاس3(عقب بودن فک بالا نسبت یه پایین)،غیبت مادرزادی دندانهای 2 فک بالا
روش درمان:ارتودنسی ثابت به همراه جراحی فک
طول درمان: 2سال

بیمار شماره 33

بیمار شماره 33
تصاویر نمای صورت (لبخند از روبرو و نیم رخ) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار: کلاس 2(کوچک بودن فک پایین و عقب بودن آن نسبت به فک بالا)
روش درمان: ارتودنسی ثابت و درمان فیکس فانکشنال جهت جلو بردن فک پایین،تنظیم روابط فک بالا با پایین
طول درمان: 1سال و 4 ماه

بیمار شماره 34

بیمار شماره 34
تصاویر نمای صورت (لبخند از روبرو و نیم رخ) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار: کلاس 2(کوچک بودن فک پایین و عقب بودن آن نسبت به فک بالا)،همپوشانی شدید دندانهای فک بالا نسبت یه پایین (دیپ بایت)،نهفتگی دندان 3 بالا سمت راست
روش درمان:ارتودنسی ثابت و فیکس فانکشنال، طول درمان:3سال و 7 ماه

بیمار شماره 36

بیمار شماره 36
تصاویر نمای صورت (لبخند از روبرو و نیم رخ ) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو وراست)
مشکل بیمار: کلاس2 شدید(کوچک بودن شدید فک پایین و عقب بودن آن نسبت به فک بالا
روش درمان:ارتودنسی ثابت به همراه دستگاه فیکس فانکشنال،
طول درمان:3 سال

بیمار شماره 37

بیمار شماره 37
تصاویر نمای صورت (لبخند از روبرو) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو وراست)
مشکل بیمار: جلو بودن فک پایین و انحراف فک پایین
روش درمان:ارتودنسی ثابت به همراه جراحی فک،
طول درمان:1سال . 6 ماه

بیمار شماره 38

بیمار شماره 38
تصاویر نمای صورت (لبخند از روبرو و نیم رخ) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و چپ)
مشکل بیمار: اپن بایت،کلاس 3
روش درمان:ارتودنسی ثابت به همراه جراحی فک و چانه،
طول درمان:3سال

بیمار شماره 39

بیمار شماره 39
تصاویر نمای صورت (لبخند از روبرو و نیم رخ) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو و راست)
مشکل بیمار: جلو زدگی فک پایین، انحراف فک به سمت راست
روش درمان:ارتودنسی ثابت به همراه جراحی فک،
طول درمان:2 سال و 7 ماه

بیمار شماره 40

بیمار شماره 40
تصاویر نمای صورت (لبخند از روبرو ) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو واکلوزال بالا)
مشکل بیمار:بهم ریختگی دندانی فک بالا و پایین
روش درمان:ارتودنسی ثابت به همراه کشیدن آسیاهای کوچک فک بالا،
طول درمان:3 سال

بیمار شماره 41

بیمار شماره 41
تصاویر نمای صورت (لبخند از روبرو و نیم رخ ) و داخل دهانی (اکلوژن روبرو وچپ)
مشکل بیمار:عقب بودن فک بالا نسبت به پایین،نداشتن برجستگی چانه
روش درمان:ارتودنسی ثابت به همراه جراحی فک و چانه،
طول درمان:1سال و 4 ماه