بند ارتودنسی حلقه ای است که به طور معمول روی دندانهای آسیای بزرگ قرار می گیرد. از آنجا که این دندانها تحت فشار بیشتری از سوی دستگاههای ارتودنسی و نیروی ماضغه قرار ددارند معمولا متخصصین ارتودنسی ترجیح می دهند بجای چسباندن براکت (تیوب) از سمان کردن حلقه های بند روی آنها استفاده کنند.
البته امروزه در سیستم های ارتودنسی سلف لیگیت مانند سیستم دیمون بجای بند از تیوب استفاده می گردد.